Nuohous Espoossa: Nuohoojan työssä on monta vaihetta

nuohous espoo

Nuohouksella on Suomessa omat määräyksensä

Nuohous Espoossa ja muualla Suomessa on prosessi, joka käsittää muun muassa savupiippujen, tulisijojen ja savuhormien puhdistamisen ja tarkastamisen. Tämä toimenpiteen säännöllinen toteuttaminen on tärkeä osa paloturvallisuutta ja se ylläpitää lämmitysjärjestelmän tehokkuutta. Nuohousprosessi vaihtelee hieman eri maiden ja alueiden välillä, mutta yleiset vaiheet ovat samankaltaisia. Olemme listanneet niitä tähän artikkeliin, jotta voit tutustua nuohouksen etenemiseen helposti.

Nuohous Espoo: Ympäristön valmistelu

Ennen nuohousta on tärkeää suojata ympäröivä tila, jotta sinne ei synny ylimääräistä sotkua. Tätä varten nuohooja asettaa lattialle ja viereisille pinnoille suojapapereita ja muita esteitä, jotka estävät nokipölyn ja lian leviämisen asuintiloihin. Tämä on tärkeä osa nuohousta, sillä muuten noki voi tarttua kodin pintoihin ja jopa pilata ne.

Nuohooja selvittää savupiipun tai -hormin kunnon

Nuohooja tarkastaa savupiipun kunnon ja etsii mahdollisia vaurioita, kuten halkeamia tai tiivistysongelmia. Tarkastus voi myös sisältää tulisijan kunnon tarkistamisen. Jos nuohooja löytää tulisijoista tai hormeista vikoja, hänen kuuluu kertoa niistä asiakkaalle nuohoustodistuksella. Näin asiakas pysyy tietoisena kiinteistönsä kunnosta ja pystyy tarvittaessa tilaamaan tarvittavat korjaustyöt, jotta tulisija ja hormi toimivat jatkossakin oikein ja turvallisesti.

Puhdistus on tärkeä osa nuohoojan työtä

Nuohooja käyttää erikoistyökaluja, kuten nuohousharjoja ja nuohouskuulaa, jotta hän pystyy poistamaan noen ja muun lian savupiipusta ja tulisijasta. Näin voidaan ehkäistä nokipalojen syntymistä, mikä on tärkeää, sillä nokipalo voi aiheuttaa tulipalon. Nokipaloja voi olla vaikeaa huomata itse, joten nuohoojan työ on tärkeässä roolissa niiden huomaamisen suhteen.

Nuohooja voi toteuttaa erilaisia mittauksia

Joissain tapauksissa nuohooja suorittaa mittauksia, kuten savukaasujen analyysejä, jota hän voi varmistaa, että kodin lämmitysjärjestelmä toimii tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Nuohooja tekee työkäynnistään kirjallisen raportin

Nuohooja antaa yleensä kirjallisen nuohoustodistuksen, johon kirjataan esimerkiksi nuohouksen aikana suoritetut toimenpiteet, mahdolliset löydökset ja tarvittaessa suosituksia jatkotoimenpiteille. Nuohoustodistus voi olla tärkeä esimerkiksi vakuutusyhtiölle tai paikallisille viranomaisille.

Nuohous Espoossa ja muissa kaupungeissa on säännöllisesti toteutettava toimenpide, ja sen tiheys voi vaihdella poltettavien aineiden ja lämmityslaitteen tyypin mukaan. Säännöllinen nuohous on tärkeää paitsi paloturvallisuuden myös energiatehokkuuden kannalta, sillä kun savupiippu on puhdas, lämmityslaitteen polttoaine, kuten puu, palaa tehokkaammin.

Suomessa nuohouksesta säädetään laissa. Tässä on muutamia keskeisiä nuohouksen osa-alueita, jotka siinä otetaan huomioon:

1. Nuohousväli

Puulämmityslaitteet ja savuhormit on nuohottava säännöllisesti. Nuohousväli määräytyy esimerkiksi käytetyn polttoaineen ja laitteen tyypin perusteella.

Esimerkiksi puulämmitteisten tulisijojen ja kiukaiden savuhormit tulee nuohota vähintään kerran vuodessa normaaleissa käyttöolosuhteissa, eli jos ne ovat säännöllisessä käytössä.

2. Nuohoojan pätevyys

Nuohoojalla on oltava riittävä pätevyys, jotta hän saa toteuttaa nuohouksia Espoossa ja muualla Suomessa. Pätevyysvaatimukset vaihtelevat hieman alueittain, mutta ne voivat edellyttää esimerkiksi nuohoojan ammattitutkinnon suorittamista. Suomessa nuohoojilla voi olla myös talotekniikan tutkinto, jossa he ovat erikoistuneet nuohoukseen.

3. Raportointi

Edellä mainitsimme siitä, kuinka nuohoojan on annettava kirjallinen raportti suorittamistaan nuohoustöistä. Tämä määritetään myös laissa, ja raportissa tulee olla tiedot nuohotuista laitteista, mahdollisista havainnoista, kuten vioista tai puutteista, sekä suositukset mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

4. Pelastusviranomaisen valvonta

Pelastusviranomaisilla on oikeus valvoa nuohoustöitä ja niiden asianmukaisuutta. Lisäksi nuohoojalla on velvollisuus ilmoittaa tulipalon vaaran aiheuttavista vioista paikalliselle pelastuslaitokselle.

On tärkeää huomata, että muualla maailmassa nuohousmääräykset voivat olla hyvin erilaiset kuin Suomessa, ja paikalliset pelastusviranomaiset voivat antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä. Määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa seuraamuksiin, ja säännöllinen nuohous Espoossa ja muualla Suomessa on olennainen osa paloturvallisuutta. Nuohousmääräykset on suunniteltu varmistamaan, että tulisijat ja savuhormit toimivat turvallisesti ja tehokkaasti.

Samankaltaiset artikkelit